Področja dela

Večino našega dela sestavljajo varstvo pri delu in požarno varstvo. V okviru varstva pri delu izdelujemo:
 • oceno tveganja za delovna mesta
 • navodila za varno delo
 • programe usposabljanja
 • izvajamo usposabljanje delavcev za varno delo
 • izvajamo različne vrste svetovanja (ob obisku inšpektorja, ob poškodbi pri delu, pri nakupu delovne opreme...)
V okviru požarnega varstva izdelujemo:
 • požarni red
 • evakuacijski načrt
 • požarni načrt
 • izračun požarne ogroženosti
 • izračun potrebnih gasilnikov

V zadnjem času urejamo nekatere kadrovske zadeve:
  • oblikovanje pogodbe o zaposlitvi
  • izdelava splošnega akta podjetja ki
   • ureja nagrajevanje na tak način, da poleg osebne iniciative nagrajuje tudi sodelovanje z manj izkušenimi sodelavci
   •  ureja odpovedne roke, pri tem pa upošteva energijo in stroške podjetja, nastale pri vlaganju v znanje delavca
   • opredeljuje odškodninsko odgovornost 
   • ipd
  • vodenje disciplinskega postopka
  • vodenje postopka prenehanja zaposlitve presežnih delavcev
Poleg tega smo strankam uredili večino zakonsko določenih pravilnikov:
  • sistemizacijo delovnih mest
  • pravilnik o notranji kontroli
  • pravilnik o ravnanju z amalgamskimi odpadki
  • pravilnik o preprečevanju bolniščničnih okužb
  • pravilnik o varstvu osebnih podatkov
  • HACCP
Lahko pa zgoraj navedeno združimo v celovit sistem vodenja podjetja v skladu s standardi 
  • ISO 9001
  • ISO 1400
  • OHSAS 18001
K izdelavi celovitega sistema je smiselno pristopiti tudi v primeru, ko kupci ne pogojujejo sodelovanja z certifikacijo omenjenih standardov. 

 Z izdelavo postopkov za (navidezno) enostavne operacije v podjetju običajno dojamemo kompleksnost tudi teh obrobnih opravil. Tako lahko postopek sprejemanja elektronske pošte odpravi marsikatero težavo povezano s preobilico le te.  Kdo prebira, posreduje in arhivira elektronsko pošto, katerim osebam se posamezna sporočila posredujejo in kakšni so nadaljni postopki prejemnikov elektronske pošte... posledice drobne napake v sistemu (izguba naročila ali reklamacije) lahko za podjetje predstavljajo nenadomestljivo izgubo.

V primeru, da potrebujete  dokumentacijo, ki potrjuje skladnost izdelka ali stroja z evropsko zakonodajo (CE) vam lahko izdelamo tudi to.
Comments